Trys Karaliai

trys karaliai atnesa dovanasDievas ilgus amžius ruošė Išrinktąją tautą, žadino Mesijo laukimą. Jis siuntė pranašus, kad jie tą laukimą palaikytų ir nuolat žadintų.

Pagaliau atėjo Kristus. Tačiau pirmieji, kurie Jį pasveikino, nebuvo Išrinktosios tautos atstovai. Po varganų piemenėlių, kurie pirmieji pagarbino gimusį dieviškąjį Vaikelį, Jį pasveikinti atkeliavo trys Išminčiai iš Rytų šalies. Jie buvo girdėję, kad Mesijui gimus, danguje sužibės nepaprasta žvaigždė.|j Kai tik ją pamatė, Išminčiai skubiai leidosi į kelionę. Nors jie buvo svetimšaliai stabmeldžiai, bet ir jie buvo girdėję apie pranašų skelbiamą ir laukiamą Mesiją.

Atvykus į Jeruzalę, Išminčiai galvojo, kad jų kelionės tikslas jau pasiektas. Kurgi galėjo gimti Žydų karalius, jei ne karaliaus rūmuose, kurie buvo Jeruzalėje? Čia aukštieji kunigai ir| Rašto aiškintojai tikrai žinos apie tą kilmingąjį, ilgai lauktą Vaikelį. Ir koks buvo jų nusivylimas, kai šie duoda atsakymą, paimtą grynai tik iš knygų. Ir nei vienas Išrinktosios tautos atstovas negalėjo ištarti: “Mes jau ten buvome ir Jį pagarbinome. Dabar jus palydėsime iki Betliejaus, kad ir Jūs nusilenktumėt ilgai lauktam Išganytojui”.

O jeigu pas mus, kurie kreipiamės į Dievą kreipiniu TU, vadiname Jį savo TĖVU, jei pas mus atkeliautų kas iš toli ir paklaustų apie Kūdikėlį Jėzų, kurio jie dar nepažįsta, ar mes galėtume tuos atvykėlius palydėti iki Betliejaus ir pasakyti: “Štai mūsų ir jūsų Išganytojas. Džiaukimės Jo sulaukę!?” Ne! Mes susigėdę turėtume prisipažinti, kad to Vaikelio niekad nesame sutikę, kad mes esame toli nuo Betliejaus tvartelio, kad niekad nesame Kristaus nei pajutę, nei išgyvenę. Vienas kitas gal pasakys, kad kažką girdėjo apie Jį per pamokslus, vienas kitas prisimins, kad skaitė apie Jį knygose, kad meldėsi Jam. Tikrai daug yra žmonių, kurių tikėjimas yra paviršutiniškas, kuriems Dievas yra svetimas. Daug yra tokių, kurie sako, kad tikėtų Dievu, jeigu Jis padarytų stebuklą. Tokiems reikėtų tik plačiau atverti akis ir pamatytų begalę stebuklų, kurie juos nuolat supa. Tikėjimui pagrįsti pilnai užtenka proto ir grynos, melo nepaliestos sąžinės. Konvertitai ir atsivertėliai Kristų kur kas giliau pažįsta, išgyvena ir liudija.

Kaip mes nuliūsime, kad tie, kurie bus atėję iš toli ir mūsų klausinėjo apie Kristų, pirma mūsų ten nuvyks. Ir, kaip trys Išminčiai negrįžo pas karalių Erodą, taip ir šie, negrįš mums papasakoti, ką jie ten rado ir matė. Atvyks iš Rytų ir Vakarų, kad sėstųsi už stalo Karalystėje, o savieji bus išmesti laukan.

Atėjo į žemę Kūdikis. Jis amžiais niekam nedarys prievartos. Vieni galės laukti stebuklų ir visą gyvenimą praleis nepažindami Kristaus. Kiti išjuoks Jį, keiks, grūmos Jam, kals prie kryžiaus. Jėzus nesigins ir prievartos nenaudos, nes Jis nori, kad žmogus tik laisva valia ir su meile ateitų pas Jį, tvirtai apsisprendęs būti Jam ištikimas. Jėzus žino, kad atsidavimas Jam gali pareikalauti aukų. Jau vėliau, praėjus 30-čiai metų, Kristus ištars savo ištikimiesiams: “Jei pasaulis jūsų nekęs, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau, negu jūsų… Tarnas ne didesnis už šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios.” Žmogus turi pats apsispręsti – laisva valia Kristų garbinti arba Jo neapkęsti, mylėti Jį arba niekinti.
Mes gi, tie, kurie Jį mylime, prašykime: “Dieviškasis Kūdikėli, leisk mums Tave geriau pažinti ir likti Tau ištikimiems visą gyvenimą, kol pakviesi mus į amžinąjį džiaugsmą – savo dangiškąją Karalystę”

PrastaiPuiku (No Ratings Yet)
Loading...
  1. , , , , , , , , , , ,

Jūsų komentaras:

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Patarimų Archyvas
© 2009-2021 ValdoPatarimai.lt Visos teisės saugomos.
Pateiktą informaciją draudžiama kopijuoti ir skelbti kitose svetainėse.
Privacy policy