Šildymas. Buto šildymo Sistema

kates

Šiluma

Labiausiai paplitusi energijos rūšis. Šilumą apibūdina kūno temperatūra. Energinė šilumos charakteristika yra šilumos kiekis. Apskaitos vienetas -kilovatvalandė. Šio kiekio pakanka pašildyti 20l šalto vandens nuo +8°C iki +52°C. Kad pagaminti lkWh šilumos, reikia sudeginti apie 100 g kuro, skaičiuojant naftos ekvivalentu.
Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina paskaičiuojama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) metodiką, kuri derinama su rajono taryba ir tvirtinama aukščiau nurodytos komisijos. Nuo šio šildymo sezono šilumos kaina bus tikslinama kas mėnesį, priklausomai nuo kuro kainos rinkoje (gamtinių dujų, biokuro).

Šildymas

Tam tikras oro temperatūros palaikymas patalpose šaltuoju metų laiku. Iš patalpos per atitvaras išorės orui perduodamus šilumos nuostolius kompensuoja šildymo sistema.

Šildymo sezonas

Laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip +10°C. Ji nustatoma pagal trejų parų iš eilės laiko oro vidutinę paros temperatūrą.

Šilumos Kiekio Nustatymas

Daugiabučio namo suvartotos šilumos kiekis suskaičiuojamas šilumos apskaitos prietaisu, kuris įrengtas šilumos punkte, esančiame namo rūsio patalpose. Šilumos skaitiklis suskaičiuoja pro jį pratekančio šilumnešio vandens tūrio ir atitekančio į namą ir grįžtančio iš namo šilumos temperatūros pokyčius (Qn ). Žiūrėkite daugiabučio aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu principinę schemą ir šilumos paskirstymą.

Principinė daugiabučio aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu schema
sildymo sistema

Šilumos kiekio paskirstymas name randamas pagal tokią formulę:

sildymo-sistemosapskaiciavimo--formule

ŠILU MOS TIEKIMAS BUTAMS
dalis patiektos šilumos energijos šilumos punkte nukreipiama stovais į butuose esančius radiatorius šildymo sezono metu. Kita šilumos dalis nukreipiama šalto vandens pašildymui iki +52°C. Karštas vanduo jo vamzdynais patiekiamas iki butų. Kad karštas vanduo, atsukus čiaupą, būtų reikiamos temperatūros ir jo sistemoje nesiveistų bakterijos, yra įrengta priverstinė cirkuliacija su rankšluosčių džiovintuvu, buityje vadinamu „gyvatuku”.

Šilumos paskirstymas

Bella relaxed

suskaičiuotos šilumos kiekis namo šilumos punkte esančiu šilumos apskaitos prietaisu skirstomas:Šildymo sezono laikotarpiu
1. Šilumos kiekis karšto vandens paruošimui. Laikoma, kad 1m3 šalto vandens pašildymui nuo +8°C iki 52°C reikia 51kWh šilumos energijos. Visų namo butų deklaruotas karšto vandens sunaudojimas einamajame mėnesyje pagal karšto vandens skaitiklių parodymus butuose (jei prietaisai neįrengti — pagal nustatytus karšto vandens vartojimo normatyvus) dauginamas iš „51kWh”. Taip nustatomas šilumos kiekis karšto vandens paruošimui (Qkv).

2. Šilumos kiekis karšto vandens temperatūros
palaikymui (cirkuliacijai arba „gyvatukui”) priklausomai nuo karšto vandens tiekimo sistemos tipo gali būti 160kWh, 80kWh, 10kWh dauginamos iš butų skaičiaus name. Taip suskaičiuojamas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai name (Qkvs).

3. Iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekio atimami šilumos kiekiai suskaičiuoti 1 ir 2 punktuose.

4. Likęs šilumos kiekis paskirstomas buto bendrųjų patalpųplotui (Qšild).
nešildymo sezono laikotarpiu
Šilumos kiekis vandens pašildymui kaip nurodyta 1 punkte.
Šilumos kiekis karšto vandens palaikymui kaip nurodyta 2 punkte arba visas likęs šilumos kiekis paskirstomas kiekvienam butui vienodai, nepriklausomai nuo buto ar patalpų ploto.

Šis šilumos paskirstymas butams pagal nurodytus komponentus atliekamas vadovaujantis viena iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (VKEKK) metodikų.
Šilumos kiekis suvartotas name nustatomas ir paskirstomas butams kiekvieną mėnesį.

SĄSKAITŲ UŽ ŠILDYMO PASLAUGAS ĮTEIKIMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA

Centralizuoto šildymo vartotojai už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal vieningą sąskaitą už komunalines paslaugas, kurią pateikia daugiabučius namus administruojančios įmonės, jų kasose. Mokestis už kiekvieną šilumos kiekį (šildymui, vandens pašildymui ir cirkuliacijai) sąskaitoje įrašomas į atskirą sąskaitos eilutę, pažymint kiekvienai daliai priskaičiuotą šilumos kiekį, tarifą, sumą, PVM dalį ir sumą su PVM.
Mokestis už sąskaitos gavimą, įmokų paėmimą kasose iš vartotojų neimamas.
Atsiskaitymo už šilumos energiją laikotarpis – vienas mėnuo.

KOMPENSACIJOS UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ

Dėl kompensacijų kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją pagal deklaruojamą gyvenamąjąvietą.
Dokumentai, reikalingi kompensacijoms gauti:
1. Prašymas-paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitąparamai gauti būtiną informaciją;

Pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą);
Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti.

Šildomų patalpų savininko teisės

Reikalauti iš šilumos įrenginių prižiūrėtojo, kad būtų palaikoma higienos normas atitinkanti patalpų ir karšto vandens temperatūra;
laiku gauti sąskaitą už šildymo paslaugas;
gauti informaciją apie šilumos ir karšto vandens kainas, mokėjimo skaičiavimo ir atsiskaitymo tvarką, šilumos ir karšto vandens išdalij imo butams metodus, atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

Šildomų Patalpų Savininko Pareigos

 • Tvarkingai prižiūrėti bute esančius šildymo ir karšto vandens įrenginius bei skaitiklius;
 • užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto šilumos bei karšto vandens įrenginiai būtų analogiškų parametrų.
 • Rekonstravimo darbai atliekami tik nešildymo sezono metu;
  patikėti atlikti darbus tik licenzijuotiems fiziniams ar juridiniams asmenims;
 • leisti šilumos ir karšto vandens tiekėjams arba pastato administratoriaus darbuotojams, pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus bei įrenginius, atlikti jų priežiūros, patikros, remonto ir avarijų likvidavimo darbus;
 • atlyginti kitų butų ar patalpų savininkų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų, pateikus klaidingus duomenis suvartotos šilumos ar karšto vandens sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos ar karšto vandens įrenginių elementus kitokiais,
 • nenumatytais pastato šildymo sistemos techniniame projekte (pvz. įrengus didesnės šilumos galios įrenginius, grindų šildymą, karšto vandens skaitiklių stabdymą);
 • laiku atsiskaityti už suteiktas šildymo paslaugas;
  su šilumos ir karšto vandens tiekėju sudaryti šilumos ir karšto vandens pirkimo sutartį.

Šilumos ir karšto vandens tiekėjo teisės

 • Pateikus pažymėjimą, netrukdomai apžiūrėti buto ar patalpų savininkams priklausančius šilumos įrenginius ir apskaitos prietaisus, turinčius tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;
 • laikinai sustabdyti ar apriboti šilumos ir karšto vandens tiekimą planinio remonto ir avarijų metu;
 • butų ir patalpų savininkams daugiau kaip 2 mėnesius nedeklaravus karšto vandens skaitiklių rodmenų neleidusiems apžiūrėti karšto vandens skaitiklių rodmenų sutikrinimui arba planinei patikrai, už trečią ir vėlesnius mėnesius arba nuo fakto nustatymo dienos, taikyti norminį karšto vandens sunaudojimą.

Šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareigos

 • Painting with light

  palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje nustatytus šilumnešio parametrus;

 • informuoti vartotojus apie šilumos ir karšto vandens sustabdymo laiką bei trukmę dėl šilumos įrenginių remonto ir hidraulinių bandymų;
 • informuoti vartotojus apie šildymo sezono pradžią ir pabaigą, pasikeitus šiluos ar karšto vandens kainai;
 • su butų ir patalpų savininkais sudaryti šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis.
PrastaiPuiku (No Ratings Yet)
Loading...
 1. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 komentaras

Jūsų komentaras:

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Patarimų Archyvas
© 2009-2021 ValdoPatarimai.lt Visos teisės saugomos.
Pateiktą informaciją draudžiama kopijuoti ir skelbti kitose svetainėse.
Privacy policy